Inlägg

Den andliga kvaliteten finns i hjältesagan mellan instinkt och förnuft - Del 3

Bild
Tanken som förts i de två föregående delarna är att den mänskliga, samhälleliga, beteendemässiga evolutionsprocessen alstras av Kvaliteten, upprätthålls genom Arete och är inlindad i sagan. Det ter sig möjligt att beskriva detta fenomen som befinnande sig mellan instinkt och förnuft, vilket för tanken till ekonomen och filosofen Friedrich von Hayek. Inom det ekonomiska området har sedvänjor och traditioner genom tiderna visat sig mer eller mindre gångbara. I samma utsträckning har de därmed främjat respektive förhindrat den spontana, utvidgade ordningen av mänskligt samspel.
Dessa traditioner har genom ständigt experimenterande blivit extraherade ur historien. Endast genom prövande och jämförelse får vi genom resultaten information om hur gångbar en given grupps sedvänjor är. I Hayeks ord har en kulturell evolutionsprocess givit oss fenomen som enskild egendom, hederlighet, utbyte, kontrakt, konkurrens och pengar.
Vi har inte att göra med en uppsättning genetiskt betingade lagar, uta…

Den andliga kvaliteten finns i hjältesagan mellan instinkt och förnuft - Del 2

Zen och konsten att sköta en motorcykel är en kultbok från 70-talet som i sin självbiografiska romanform talar om en oförgänglig Kvalitet. Detta Något går som en röd tråd från urtiden till framtiden och upprätthålls genom klassisk dygd, i ordets rätta bemärkelse.
Jordan Peterson talar om oförgängliga psykologiska fenomen i sina föreläsningar om Bibelns berättelser. Som få människor före honom lyckas han på ett rationellt och begripligt sätt ge uttryck för den upprätthållande funktion som mythos har. Det är också en sorts kunskapsbärare, av en kunskap av det slag som föregår det dualistiska tänkandet av objekt och subjekt. Myriader av metasanningar förkroppsligade i arketyper, urtida rännilar av insikt som genom årtusenden behållit sin kärna och inlemmats i ett floddelta. Av flodens destillat har injicerats vitamindroppar alltsedan vår civilisations barndom - så att samhällskroppen skulle bli livskraftig.
Det här är inte ett dammigt pergament från en tid då allt var annorlunda, skrifte…

Den andliga kvaliteten finns i hjältesagan mellan instinkt och förnuft - Del 1

Bild
Robert åker genom Nordamerika på motorcykel, med sin 10-årige grabb Chris bakpå. Resan går uppför ringlande bergsvägar och genom enorma slättmarker. De passerar den ena småstaden efter den andra. De äter ägg och bacon på sjabbiga vägkrogar, övernattar på motell och sover under bar himmel i sovsäckar. På morgonen stiger Robert upp innan sonen vaknat, snörar på sig kängorna och springer sig varm i den kyliga bergsluften.
Under en del av resan har Robert och Chris sällskap av John och Sylvia. De kör en BMW. Oftast kommer Robert överens med dem, de har känt varandra länge och gjort många resor ihop. Men John och Sylvia har den romantiska synen på sin maskin. De anlägger inte den synen för att de anser den överlägsen något annat perspektiv, utan det romantiska synsättet är en del av dem och de är en del av den. De står handfallna när deras motorcykel krånglar, eftersom maskinen i deras ögon bara är en själlös apparat som är till för att fungera. Robert däremot vet allt om sin hoj. När de …

Sökandet, förfäderna och julens barn

Bild
Sökandet sker på olika platser beroende på vår ålder. I ungdomen reser vi rike, jordklot och identitet runt. På ålderns höst reser vi i släktforskningen (eller kanske en långhelg till Prag eller Rom). Ett intensivt sökande efter vem jag är, och efter vilka dessa människor som givit upphov till mig är. De som redan både kommit, rest, undrat och gått hädan. Människorna före våra föräldrars föräldrar.

Tankar om identitet

Bild
Vilka är våra intressen och hurdana är vi? Ofta är detta saker som man brukar säga definierar och identifierar oss. Kanske rentav skapar vår identitet. Identitet är något vi förknippar oss själva med, saker och ting vi knyter an till och "identifierar" oss med. Detta är egentligen, i ordets rätta bemärkelse, saker i vilka vi ser likheter med oss själva. Det måste således finnas något ganska väl tilltaget att utgå från, något som återstår när identifieringen är avklädd, något som är upphovet. Alltså är det snarare så att dessa saker vi identifierar oss med får sitt värde genom oss och inte tvärtom.

Omställning och mötet över ideologiska gränser

Bild
Omställningsrörelsen såg dagens ljus i Totnes, England, 2006. Syftet är att ställa om samhället till att bli mer hållbart, resilient, så att det ska kunna stå emot kraftiga globala förändringar avseende ekologi, ekonomi och energi. Sedan dess har omställningsgrupper bildats på både små orter och i stora städer världen över. Det är dessa grupper som utgör hela rörelsen.

Här följer en kort genomgång av omställningsrörelsens principer, tankar och arbetssätt. Bloggen står inte nödvändigtvis bakom alla grundteser som rörelsen vilar på. Denna artikel vill peka på de likheter och gemensamma nämnare som finns i två till synes ideologiskt vitt skilda läger.

Den som hör mitt ord har evigt liv

Bild
Joh 5:24

Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.
Han har evigt liv. Det handlar om något som händer just nu. Och eftersom det händer i nuet, händer det också alltid. I varje stund har en människa möjlighet att lyssna till sig själv eller att avstå från detsamma. I den stund man helhjärtat, med hela sitt väsen, träder in i relationen till Du eller Det, öppnas omedelbart porten till himmelriket.

Ursprungsfolk och genusperspektivet

Bild
Med anledning av en genusrelaterad fråga upptäckt på ett bekant internetbaserat socialt nätverk, kommer här en halvgrund djupdykning i ämnet. Diskussionen, eller snarare det gemensamma konstaterandet av konsensus i detsamma, gällde könsroller och genus hos ursprungsfolk, och närmare bestämt nordamerikanska indianer, och ännu närmare bestämt Ojibwe-stammen, även kallad Chippewa.

Vi tar avstamp i denna artikel. Artikeln behandlar ämnet ungefär på samma sätt som många av oss gör i vardagligt tal, när vi söker stöd för en viss hållning i en viss fråga. Sättet att tala och argumentera bygger på felaktiga generaliseringar och tolkningar i syfte att blidka befintligt åsiktsklimat eller till förmån för en redan etablerad personlig ståndpunkt.

Festivalens kärleksfulla marknadsekonomi

Bild
Efter förra inlägget om skatt i allmänhet och reflektioner kring basinkomstens grundidé och konsekvenser, är det på sin plats att vidareutveckla kring begreppet fri marknad. Basinkomstens lön till alla, oavsett om de för stunden inte har annan inkomst, vore i längden förmodligen en nedbrytande åtgärd, även om den i ett kort perspektiv kan vara gynnsam. Den grundläggande tanken bör vara att arbete är det goda eftersträvansvärda. Den i mycket vid bemärkelse marknad, på vilken alla som vill ska kunna hitta sin plats, står i centrum för dessa möjligheter till arbete och värdigt liv.

Basinkomsten är den armes lön - om medborgarens skatter tillåter

Bild
Medborgarlön, eller basinkomst som somliga föredrar att kalla det, innebär att alla som är bosatta i Sverige ska garanteras en månatlig inkomst utan motprestation. Man kan säga att det är som ett slags skramlande av utvalda delar av välfärdssystemets skatteintäkter, följt av ett fördelande över alla eller delar av landets alla invånare, beroende på kalkyl. Förslagen brukar finansieras till största del genom avvecklande av vissa statliga myndigheter. Ett räkneexempel finns här och ett annat här. I det första exemplet avskaffar vi helt sonika Arbetsförmedlingen, CSN och Försäkringskassans försörjningsstöd, för att erbjuda alla utan inkomst en medborgarlön. Det låter ju bra.

Bloggen önskar nu göra grunda djupdykningar i dessa tre förträffliga samhällsentiteter och den svenska skatten, i syfte att verka tankeväckande, och därefter, som seden bjuder så här i annalkande adventstid, avsluta med en jobbig knorr.